Hvorfor bare menn? 

Vir.no er et nyoppstartet privat psykologtilbud som tilbyr fleksible og tilgjengelige psykolgtjenester rettet mot menn. Menn har ofte en høy terskel for å oppsøke profesjonell hjelp. Grunnene til dette er mange. En viktig årsak tror vi handler om at avstanden til det eksisterende offentlige og private psykologtilbudet ofte oppleves som for stor. Vir.no er et forsøk på å korte ned denne avstanden ved å anerkjenne menns behov for mer konkret, mer fleksibel og mer målfokusert oppfølging. Vi anerkjenner også at det er mange måter å være mann på og at både biologi og maskuline sosialiseringsprosesser ofte utgjør et viktig bakteppe for å forstå hvorfor mange som strever ikke oppsøker hjelp og støtte. Vi tror nå at det er på høy tid å adressere dette behovet ved å målrette et tilbud med dette som bakteppe. Vir.no ønsker å være en kraft som bidrar til at flere menn åpner opp om sine problemer. Problemer som ofte handler om intimitet, selvhevdelse, seksualitet eller engstelse og tunge tanker som ikke slipper. Vi er et tilbud for alle typer menn og ser på samtale og refleksjon som sentralt i vår utvikling mot et tryggere og friere liv.

"Vir" - latin for mann 

"Vir" er i hovedsak en latinsk referanse til grunnstammen for ordet "mann". Vir oversettes også ofte som "man of courage" eller "mann av mot" på godt norsk. Mange menn trenger mot til å vise sårbarhet og be om støtte for å komme igang med endring.

Hvem står bak? 

Vir.no driftes av helse- og konsulentforetaket Status Presens AS som er et helnorsk selskap med mål om å utvikle samfunnsnyttige, fleksible og tilgjengelige psykologtjenester på nett. Initiativtaker og overordnet ansvarlig for tjenestetilbudet er psykolog Marius Bøe Viken, spesialist i klinisk samfunns- (og allmenn) psykologi. Initiativet har ved oppstart ingen offentlig eller privat støtte og behandlere som ønsker å tilby sine tjenester gjennom initiativet jobber som selvstendige behandlere hvor en andel av satsene går til drift av vir.no. Vi starter i det små, og står klare til å skalere opp behandlertilbudet dersom vi lykkes i å nå ut og fylle et behov vi vet er der ute.

Vår virksomhetsfilosofi 

Vir.no er et tilbud som vi mener tjener et viktig samfunnspsykologisk formål. Dette er et formål vi brenner for. Samtidig er tilbudet avhengig av overskudd for å drifte og videreutvikle tjenestene slik at vi kan forbedre oss og nå ut til flere. Vi vektlegger full åpenhet rundt dette og tror at idealet om samfunnsnytte og innovasjon stimuleres ved at vi lar konkurranse og økonomiske krefter få fungere sammen.